9. Print-out

Print deze handleiding in zijn geheel uit!

Geachte gebruiker,
Dit is versie 1.1 van deze manual. Suggesties voor verbeteringen graag z.s.m. doorgeven: h.wiel@umcg..nl of 06-55355797. De blauwe termen zijn hyperlinks in de elektronische versie.
 
1.    Wel of niet inloggen?
U kunt op verschillende niveaus inloggen, waardoor bepaalde functionaliteiten al of niet voor u beschikbaar komen:
·         bezoeker; hiervoor hoeft u niet in te loggen; u klikt op de homepage op 'Klik hier etc.' en kunt dan gewoon rondkijken in de ELO's die vrij toegankelijk zijn
·         cursist; u logt in en kunt dan ook terecht in een of meer ELO's die voor  bezoekers afgeschermd zijn   
·         docent; u logt in en heeft dan in een of meer ELO's schrijfrecht. U kunt de ELO zelf inrichten. 
·         administratorh.wiel@umcg.nl
Bij vragen over inlogcodes, kunt u het best contact op nemen met uw cursuscoördinator of de administrator.
Als u inlogt, kunt u kiezen voor die ELO’s waartoe u toegang hebt door de betreffende ELO in de rij aan te klikken. U komt dan op de introductiepagina van die ELO terecht, waar u nadere info vindt. 
 
  1. Inleiding X-docenthandleiding (idem in ELO):
Afhankelijk van hoe u de ELO gebruikt, beschikt u over andere functionaliteiten en ziet u dus ook een ander scherm. We gaan hier uit van een ingelogde docent. Klik daartoe als u op site bent daarom eerst links boven:   A. Vakkennis aan. Dan ziet u het volgende beeld:
 
A. Vakkennis en B.Methodiek zijn modules. Alleen de pagina’s van de module waarmee u op dat moment werkt, zijn zichtbaar. Als u module B aanklikt, verdwijnen de pagina’s van A uit beeld en worden die van B zichtbaar. 
 
Welke onderdelen zijn voor mij belangrijk?
·         links en boven in beeld vindt u de donkere, blauwgrijze navigatiebalk;
·         de witte balk daarboven met groene letters mag u vergeten tenzij u de grootte van de letters op uw beeldscherm wilt aanpassen 
·         in het midden vindt u het witte werkveld waar de teksten en video's verschijnen
·         linksboven in het werkveld vindt een tweetal tabbladen: Content en VETO
·         rechtsboven in het werkveld vindt u paginaopties, waarvan alleen het potloodje met papier (de redigeerfunctie) voor u belangrijk is (zie B. Werken met tekstpagina's). Deze worden pas zichtbaar als u met pagina’s aan het werk gaat!  
·         links onderin het werkveld vindt u de vermelding wanneer de pagina voor het laatst is bewerkt en door wie (hier eveneens nu niet zichtbaar).


 

Navigatiebalk
De blauwgrijze navigatiebalk bestaat uit verschillende onderdelen:
1. In de linkerkolom vindt u van boven naar beneden:
·         Naam van de ELO in grote letters (hier: H.Handleiding)
·         Pagina's
·         Zoek: hiermee kunt u snel begrippen opzoeken in deze en andere ELO(s). 
·         Pagina toevoegen
2. Onder de groene streep gaat het verder met:
·         De namen van de aanwezige modules (in alfabetische volgorde);
·         Hier is dat: A. Wat zie ik? B. Werken met tekstpagina's etc.
·         Als u de naam van de module aanklikt worden de pagina uit die module zichtbaar die u heeft gepubliceerd.
3. In het iets lichtere kader:
·         Beheer modules: voor het aanpassen van de bestaande modules (zie ook D. Werken met modules
·         Leerlingenoverzicht: NVT
·         Aanmeldingen voor eindtoetsen: NVT
·         Mediatheek; voor het uploaden van video's, PowerPoint etc.
4. Midden-boven vindt u de root van de pagina waarop u werkt die u vertelt in welke ELO, module, pagina u nu werkt.
 
Tabbladen Content en VETO
Linksboven in het witte werkveld vindt u twee tabbladen die het mogelijk maken om snel van functionaliteit te wisselen:
·         Content: hiermee activeert u de normale tekstpagina's
·         VETO; hiermee activeert u de didactische werkvormen (video's, essayvragen, toetsen en overdenkingen), die aan deze pagina zijn gekoppeld.   
U kunt probleemloos heen en weer klikken tussen Content en VETO.
 
 
----------------------------------------
 
Module B. Werken met tekstpagina’s
Inleiding (pagina)
ELO's zijn opgebouwd uit webpagina die samen verschillende hoofdfunctionaliteiten kunnen vormen, ondersteund door hulpfuncties. Om zelf een bijdrage aan ELO's te leveren, is het zaak pagina's op de juiste wijze te bewerken.  
Hoe doe ik dat?
·         Tekst redigeren; een bestaande tekst aanpassen, teksten uit andere bestanden invoegen etc.
·         Toevoegen van een pagina
·         Hyperlinks leggen tussen woorden
·         Publiceren van een pagina (zichtbaar maken in de zij-navigatie)
·         Verbinden van pagina's
 


 

 
Tekst redigeren
Om nieuwe tekst toe te voegen en/of bestaande tekst te veranderen, kunt u gebruik maken van de redigeerfunctie. De manier van tekstverwerking hierin komt sterk overeen met Word d.w.z. dat u ook blokken tekst kunt knippen en plakken, kunt werken met diverse lettertypes, kleuren en afmetingen. Om de redigeerfunctie te kunnen toepassen, moet u ingelogd zijn als docent.
Hoe doe ik dat?
1. Bestaande tekst veranderen
2. Tekst toevoegen, al of niet m.b.v. kopieerfunctie
 
NB: het is handig om te werken met een vaste opbouw van de pagina! 
 
 
-------------------------------------------------------------
 
Bestaande tekst veranderen
1. U gaat naar de doelpagina
2. U klikt op het potlood-icoontje rechtsboven in het beeld
3. Er verschijnt een redigeerscherm, waarin u teksten kunt bewerken
4. U verandert de tekst zoals u dat ook in Word doet
(voor knippen/plakken, volg deze link)
5. Als u klaar bent, klikt u op Pagina toevoegen
KLAAR  
Desgewenst kunt u m.b.v. de iconen in het redigeerkader de tekst verder bewerken (kleur, lettertype, formaat, vet/schuin/onderstreept etc.). 


 

 
Tekst toevoegen
U kunt tekst toevoegen door een bestaande tekst te redigeren, maar ook door uit een ander document, bijv. een Wordbestand stukken tekst of de integrale tekst te kopiëren op een nieuwe (zie pagina toevoegen) of bestaande pagina.
Dit laatste doet u door:
1. de tekst die u wilt kopiëren m.b.v. een blok te kopiëren
2. de doelpagina te openen m.b.v. het potloodicoontje rechtsboven
3. de nieuwe, gekopieerde tekst op de gewenste plaats op de doelpagina  te zetten
4. te plakken m.b.v. de rechtermuisknop, functie 'paste'
5. Let op: de tekst wordt niet onmiddellijk ingekopieerd! Om problemen t.g.v. verschillende lettertypes en afmetingen te voorkomen, moet er toestemming zijn om pop-ups te gebruiken. U kunt daar gerust toestemming voor geven.
Bovendien verschijnt er een apart redigeerkader met daarin de volgende tekst: 
a. Wilt u dat deze webpagina toegang tot het klembord heeft?
b. U antwoordt bevestigend: Toegang toestaan
c.Als de teskt niet al te afwijkend is qua opmaak van de bestaande paginatekst, bent u klaar en kunt u ervoor kiezen om de pagina op te slaan en daarmmee de tekkst definitief te maken
NB: Bij echt afwijkende teksten verschijnt een vervolgvraag, bijv. of u inderdaad een Word tekst wilt kopiëren, waarop u wederom bevestigend antwoordt. Soms verschijnt de tekst ook niet, bijv. als u al een passende (HTML)tekstvorm gebruikt. 
d. De volgende tekst verschijnt: "Plak de tekst in het volgende vak, gebruik makend van je toetstenbord (Ctr.+V) en klik op OK"
e. U volgt de aanwijzingen op dus toets gelijktijdig Ctr en V in daarna OK.
f. Daarna verschijnt de mogelijkheid om zowel Font face definitions als Style definitions te negeren of verwijderen.  
g. Dit is sterk aan te bevelen dus graag beide opties aanklikken! Vervolgens op OK klikken.
h. De tekst is nu ingekopieerd in ongeveer zelfde lettertype en formaat als reeds aanwezig was. Eventueel kunt e.e.a. nog aanpassen met de kleur-, afmeting- en lettertype-icoontjes in het kader. Als u tevreden bent, klikt u op "Pagina wijzigen"
KLAAR


 

 
Vaste opbouw (pagina)
Met uitzondering van de ELO-introductiepagina's, kennen alle andere pagina's de volgende indeling: 
1. Geheel links en boven de pagina zijn de donkere navigatiebalken afgebeeld.
a) Links vindt u informatie over alle modules en pagina van de ELO. Hier ziet u ook in welke module en pagina u op dat moment werkt.
b) Boven is de root van de betreffende pagina afgebeeld. 

2. Linksboven iedere pagina staan twee verticale tabbladen:  

 
a) tab-Content:
Op de pagina zelf staat de tekst, zoals die ook in een boek te vinden is. Deze tekstpagina kent in principe een vaste indeling:
- begonnen wordt met de definitie van het betreffende onderwerp, bij voorkeur gevolgd door een functionele omschrijving. 
- vervolgens vindt u onder 'Hoe doe ik dat?' praktische richtlijnen m.b.t. het behandelde onderwerp. 

 
b) tab-VETO:
Onder tab-VETO staan voorbeelden, illustraties en opdrachten zoals die doorgaans in een bijbehorend werkboek te vinden zijn, geordend volgens het acroniem VETO. 


 

Toevoegen van een pagina
Om invulling te geven aan een ELO moeten een of meer pagina's worden aangemaakt. 

Hoe doe ik dat?
1. Klik op Pagina toevoegen (boven in kader zij-navigatie);
2. Er verschijnt dan vanzelf een paginasjabloon met daarin de tekst 'Typ hier de pagina'. Deze tekst kunt u gewoon verwijderen met backspace of delete;
3. Geef pagina treffende naam (vanuit gebruiker);
4. Vul de pagina tekstueel, bij voorkeur als volgt:
a. definitie; wat is het onderwerp en waartoe dient het?
b. toepassing; hoe toe te passen in de praktijk?
c. Indien het een theoretisch concept betreft, kunt u dit 
   nader uitwerken in onderdelen;
5. Klik op Pagina toevoegen
KLAAR
-------------------------------------------------------------
Hyperlinks leggen
Hyperlinks verbinden begrippen op verschillende pagina's of zelfs in verschillende modules en ELO's. Ook kunnen links naar de rest van het Internet worden gelegd. Pagina's kunnen via links ook onderling met elkaar worden verbonden tot functionele eenheden, zoals naslagwerken, werk- of leerboeken etc. Om informatie optimaal toegankelijk te maken, is het van belang links zorgvuldig te leggen.

Hoe doe ik dat?
1. Ga naar de pagina waarnaar u wilt linken.
2. Kopieer de daarvan de URL.
3. Ga naar de pagina vanwaar u wilt linken.
4. Open bewerkingsmogelijkheid van deze pagina 
    (symbool rechtsboven: pagina met potloodje)
5. Markeer in de tekst het tekstgedeelte vanwaar u wilt linken en klik
    vervolgens op het kettinkje dat boven in het vak verschijnt. 
6. Er wordt gevraagd de URL van de pagina op te geven
    waarnaar u wilt linken; geef deze op via paste/plakken.
7. Ga naar: Pagina wijzigen, aanklikken.
KLAAR


 

Publiceren van een pagina (pagina zichtbaar maken in zij-navigatie)
Als u een nieuwe pagina aanmaakt, is deze pagina niet onmiddellijk zichtbaar in de navigatiebalk (links). Dit is gedaan om de navigatie overzichtelijk te houden. Het is handig om alleen pagina's zichtbaar te maken die fungeren als titelpagina van hoofdstukken of paragrafen. Dit zichtbaar maken heet publiceren. 
Hoe doe ik dat?
1. Klik op Pagina's (helemaal bovenaan in navigatiekader)
2. Er verschijnt nu een alfabetisch overzicht van reeds
    gepubliceerde pagina's met daaronder alfabetisch
    overzicht niet-gepubliceerde pagina's;
3. Als u een pagina wilt publiceren, klikt u op het blauwe 
    vinkje (publiceer pagina) van de betreffende pagina;
4. Het publiceren kan later weer ongedaan worden 
    gemaakt door op kruisje met pagina te klikken (verberg
    pagina) en daarna weer visa versa etc
KLAAR
------------------------------------------------
Verbinden van pagina’s
Pagina's kunnen via (hyper)links onderling met elkaar worden verbonden tot functionele eenheden, zoals naslagwerken, werk- of leerboeken etc. Om informatie optimaal toegankelijk te maken, is het van belang links zorgvuldig te leggen.

Hoe doe ik dat?
1. Ga naar de pagina waarnaar u wilt linken.
2. Kopieer de daarvan de URL.
3. Ga naar de pagina vanwaar u wilt linken.
4. Open bewerkingsmogelijkheid van deze pagina 
    (symbool pagina met potloodje)
5. Markeer tekstgedeelte vanwaar u wilt linken en klik
    vervolgens op het kettinkje dat boven in  
    het vak verschijnt. 
6. Er wordt gevraagd de URL van de pagina op te geven
    waarnaar u wilt linken; geef deze op via paste/plakken.
7. Ga naar: Pagina wijzigen, aanklikken.
KLAAR


Module C: Werken met VETO
Inleiding VETO
VETO is een een didactisch sjabloon (en acroniem) voor de volgende werkvormen:
- (Video)Voorbeeld
- Essay- of leervragen
- Toetsvragen
- Overdenking
Hoe doe ik dat?
·         werken met VETO's
·         activeren van (video)voorbeeld
·         activeren van essay- of leervragen
·         activeren van toetsvragen
·         activeren van overdenkingen 
 
----------------------------------------------------
Werken met VETO-sjabloon
Op basis van de webtekst kiest u:
1.  Een passend voorbeeld (video, Powerpointpresentatie, PDF, etc.) dat u m.b.v. uploadprogramma in de mediatheek plaatst. Houd het voorbeeld zo compact mogelijk en maak bij voorkeur gebruik van eigen producties!
2. Voeg enkele leer- en essayvragen toe, die u desgewenst
    kunt ordenen in:
a. Vragen over de definitie;
b. Vragen over de toepassing;
c) Vragen over de feitelijke praktijk.  
3. Maak overdenkingen of reflectievragen aan. 


Activeren (video)voorbeeld
Videovignetten verlevendigen de leerstof en illustreren vooral handelingen beter dan woordteksten. U kiest een illustratief fragment, al of niet in delen, en zet dat in de ELO.   
 
Hoe doe ik dat?
1. U gaat naar de plek/pagina waar u een vignet wilt toevoegen aan de ELO
2. U plaats eerst het vignet in de mediatheek:
a. klik op Mediatheek (navigatie links, helemaal onder in kader); 
b. Bestand toevoegen (navigatie bovenin);
c. Videobestand opzoeken m.b.v. bladeren of de Java applet gebruiken (werkt beter, maar moet soms wel even geïnstalleerd worden; wijst zich vanzelf!) ;
d. Video ophalen m.b.v. 'Bestand toevoegen'.
Het fragment komt nu in Mediatheek van de betreffende module te staan.

 
3. Video activeren op tab VETO van doelpagina 
a. doelpagina openen (als het goed stond u daar al);
b. tab VETO aanklikken
c. 'Voeg voorbeeld toe' aanklikken;
c. Geef uw video een pakkende titel
d. Beschrijving: NVT
e. Bestand aanklikken en dan verschijnt een overzicht van alle bestanden in de Mediatheek
f. Selecteer in het overzicht dat verschijnt de gewenste video en klik deze aan (eventueel even scrollen);
g. Actief: ja aanzetten;
h. Submit aanklikken;
KLAAR


Activeren essay- of leervragen
Essay- of leervragen zijn vragen die aanzetten tot zelfstandig leren m.b.v. literatuurstudie, groepsdiscussie etc. 
Hoe doe ik dat?  
1. Klik op tab-VETO;
2. Klik op (rode) tekst met 'Voeg essayvraag toe';
3.Titel intypen, bijv. Vraag 1;
4.Desgewenst beschrijving toevoegen;  (hoeft niet en is niet zichtbaar 
    voor gebruiker);
5. Actief: klik ja aan
6. Submit aanklikken
De naam van de vraag verschijnt en er wordt aangegeven dat er nog geen (inhoudelijke) vraag is aangemaakt.
7. Klik op maak een vraag
a. Typ de vraag in;
b. Typ het juist antwoord kort en bondig in;
c. Submit;

 
U heeft nu de eerste vraag aangemaakt.
 Via het + (plusteken) kunt u desgewenst vervolgsubvragen toevoegen. 

U kunt ook een nieuwe titelvraag aanmaken door gehele procedure te herhalen.

 
De essayvraag is nu gemaakt, maar voor u als docent niet 'zichtbaar' in de uiteindelijke gebruikersvorm. Daarvoor moet u even uitloggen als docent en gewoon als gebruiker de vraag bekijken. 


Activeren overdenking of reflectie
Een overdenkings- of reflectieopdracht is bedoeld om gebruikers zelf aan het denken te zetten. Opdrachten bevatten daarom vaak paradoxale elementen of veranderingen in context.

Hoe doe ik dat?
1. Klik op VETO-tab;
2. Klik op (rode) tekst met 'Voeg overdenking toe';
3. Titel intypen, bijv. Culturele invloeden';
4. Desgewenst beschrijving toevoegen;
    (niet zichtbaar voor gebruiker)
5. Actief: klik op ja
6. Klik op Submit
De naam van de vraag verschijnt en er wordt aangegeven dat er nog geen (inhoudelijke) vraag is aangemaakt.
7. Klik op ‘maak een vraag’
a. Typ de vraag in;
b. Geef een hint om het antwoord te kunnen vinden (kort en bondig);
c. Submit aanklikken.

 
U heeft nu de eerste Overdenking aangemaakt.
 Via het + (plusteken) kunt u desgewenst vervolgsuboverdenkingen toevoegen. 

U kunt ook een nieuwe titeloverdenking aanmaken door gehele procedure te herhalen.

 
De overdenking is nu gemaakt, maar voor u als docent niet 'zichtbaar' in de uiteindelijke gebruikersvorm. Daarvoor moet u even uitloggen als docent en gewoon als gebruiker de vraag bekijken. 
 


D. Werken met modules
Inleiding
Een module is een samenhangend, afgerond onderwijspakket. Een module bestaat uit een of meer webpagina's, al of niet ondersteund met VETO's. De samenhang creeert u bij voorkeur door de indeling in inhoud, proces en vorm (zie bewegend logo) te hanteren.
Hoe doe ik dat?
·         U plaats wat gebruikers moeten weten in module A 
·         U plaats het (chronologisch) proces dat men hanteert, wat gebruikers moeten doen, in module B
·         U plaats informatie over de (werk)vorm waarin men zijn handelen vormgeeft in module C.
·         Eventueel maakt u een aparte module aan voor ervaringsdeskundigheid (D)
·         Eventueel maakt u studiemodules aan (E) 
U maakt per module zoveel pagina's aan als nodig is, die:
·         niet automatisch in de zij-navigatie zichtbaar worden
·         als u dit wel wilt, moet u de betreffende pagina publiceren
·         u kunt zelf altijd alle pagina's van een module inzien en bewerken door op Pagina's (helemaal bovenin de zij-navigatie) te klikken.  
NB: deze handleiding volgt zelf een iets andere opzet!


Aanmaken of wijzigen van modules
Aanmaken van een nieuwe - of wijzigen van bestaande modules:

1. Ga naar de ELO waarin de module moet komen;
2. Beheer modules (bovenin in het lichte kader onderin de zij-navigatie);
3. M.b.v. icoontjes wijzigen: potloodje om naam te veranderen; x om te verwijderen
4. M.b.v. 'module toevoegen' desgewenst een nieuwe module toevoegen. De eerste pagina wordt dan meteen ook aangemaakt.
---------------------------------------------------------------
Voorkeur voor naam en opbouw
U bent vrij in de keuze van aantal en namen van modules, maar i.v.m. eenduidigheid van het geheel van deze site bestaat er wel een voorkeursformat. 
Hoe doe ik dat?
·         U plaats wat gebruikers moeten weten in module A 
·         U plaats het (chronologisch) proces dat men hanteert, wat gebruikers moeten doen, in module B
·         U plaats informatie oover de (werk)vorm waarin men zijn handelen vormgeeft in module C.
·         Eventueel maakt u een aparte module aan voor ervaringsdeskundigheid (D)
·         Eventueel maakt u studiemodules aan (E)  
·         Zie modules ELO-Intercollegiale Samenwerking als voorbeeld